Polityka prywatności Fantazmatów

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i zasady przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników strony oraz wyjaśnia, z jakich uprawnień może korzystać każda osoba, której dane są przez nas przetwarzane. Zapisy Polityki są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. W przyszłości dokument ten może być aktualizowany, np. ze względu na nowe wymogi prawne lub zmianę stosowanych zabezpieczeń i procedur. W razie wątpliwości co do zapisów polityki, prosimy o kontakt.

Administrator danych osobowych

Administratorem strony, a zarazem administratorem Państwa danych przekazywanych za jej pośrednictwem jest Dawid Wiktorski. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dawidwiktorski@gmail.com. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane były bezpieczne przez cały okres ich przechowywania, chronione środkami technicznymi oraz organizacyjnymi, w tym stosownymi wdrożonymi procedurami, przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem jego strony na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora. Użytkownik powinien wyrazić odrębną zgodę na każdą z oferowanych usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie dane w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia jakąkolwiek komunikację.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Administrator kieruje się zasadą minimalizacji danych i zbiera dane wyłącznie w zakresie, jaki jest uzasadniony charakterem prowadzonej przez niego działalności i oferowanych usług.

Dla celów komunikacji z użytkownikami Administrator zbiera następujące dane użytkownika:

  • Dane kontaktowe konieczne do komunikacji Administratora z użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Te dane są potrzebne do komunikacji z użytkownikami. Dane wprowadzane są za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy i udostępniane w chwili wykonania komendy wysłania ich.
  • Dla celów zrealizowania usługi przesyłania newslettera, Administrator zbiera następujące dane użytkownika: adres e-mail. Te dane są potrzebne do przesyłania użytkownikowi ogólnego newslettera.
  • Dane umieszczone wraz z komentarzami: adres e-mail, adres IP.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane zbierane są wyłącznie na okres niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały zebrane, za wyjątkiem sytuacji, kiedy odrębne przepisy nakładają na Administratora prawny obowiązek dłuższego ich przechowywania.

Dane osobowe przekazane do celów otrzymywania newslettera będą przechowywane aż do chwili odwołania zgody/wniesienia wniosku o usunięcie danych przez użytkownika.

Przekazywanie danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym.
Dane użytkowników mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z nieuprawnionym przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora (organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). We wszelkich sprawach dotyczących realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika także po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania z serwisu przez użytkownika, określone dane mogą być zbierane w sposób automatyczny. Są to w szczególności dane dotyczące adresu IP, domeny, wykorzystywanej przeglądarki czy systemu operacyjnego.
Pliki cookies (ciasteczka), to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, w celu uzyskania informacji o charakterze statystycznym oraz w celu marketingowym oraz dla zapewnienia prawidłowego wyświetlania i działania strony.
Większość przeglądarek internetowych zwykle posiada domyślne ustawienia zezwalające na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik ma jednak możliwość zmiany tych ustawień, tak aby ciasteczka były blokowane oraz możliwość usunięcia plików tego typu przechowywanych na urządzeniu, z którego korzysta.

Sieć społecznościowa

W serwisie znajdują się odnośniki, linki i wtyczki zewnętrznych portali społecznościowych takich jak Facebook, Twiter, Instagram. Ich funkcjonalność jest uruchamiana po kliknięciu użytkownika na dany odnośnik. Określone informacje mogą być również przekazywane do tych portali, jeżeli użytkownik korzysta z serwisu i sklepu online będąc jednocześnie zalogowanym do tych portali społecznościowych (np. informacje o przeglądaniu określonych produktów).
Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz rodzaj stosowanych przez nie zabezpieczeń gwarantujących poufność danych osobowych jest określana przez polityki prywatności tych serwisów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich działania.