Umowa wydawnicza Fantazmatów z wyjaśnieniem

Poniżej znajduje się umowa wydawnicza z wyjaśnieniami dla kolejnych fragmentów.

§1

1. Wydawca oświadcza, że jest producentem publikacji elektronicznych wydawanych pod marką „Fantazmaty”, zwanych dalej „publikacjami elektronicznymi”.

Informacja, z kim podpisywana jest umowa.

2. Autor oświadcza, że utwory będą mieć charakter oryginalny oraz zapewnia, że zostaną one stworzone z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.

Oświadczenie autora, że teksty nie zostały splagiatowane oraz że autor dysponuje pełnią praw autorskich.

3. Autor oświadcza, że prawa autorskie do utworów nie będą w dacie ich przyjęcia przez Wydawcę ograniczone prawami osób trzecich, korzystanie z utworów i rozporządzanie nimi przez Wydawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich, a w przypadku pojawienia się uzasadnionych roszczeń z tego tytułu Autor zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód jakie Wydawca poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń.

W dniu przyjęcia tekstu prawami autorskimi majątkowymi do tekstu nie może dysponować nikt inny poza autorem, np. wydawnictwo (oznacza to, że autor nie może mieć podpisanej umowy lub udzielonej licencji na ten konkretny tekst w danym okresie). Jeśli będzie inaczej, to autor ponosi konsekwencje związane z taką sytuacją.

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy utwór stanowić będzie dzieło współautorskie, to wszystkie postanowienia niniejszej umowy zastosowanie będą mieć do udziału Autora w takim utworze. Nadto Strony ustalają, że ww. przypadku odpowiedzialność Autora oraz współautora/ów wobec Wydawcy będzie miała charakter solidarny.

Jeśli tekst został napisany przez więcej niż jedną osobę, umowa obowiązuje wszystkich autorów. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że w razie ew. naruszeń twórcy odpowiadają wspólnie.

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie publikowania przez Wydawcę w publikacjach elektronicznych utworów dostarczonych przez Autora oraz udzielenie licencji na zasadach opisanych w §3 niniejszej Umowy.

Określenie, czego konkretnie dotyczy umowa.

2. Autor odda Wydawcy utwory w wersji elektronicznej w postaci pliku w formacie Microsoft Word (doc lub docx). Utwory będą dostarczane pocztą elektroniczną – na adres elektroniczny Wydawcy.

Wskazanie, w jakim formacie należy przesyłać pliki oraz jaką drogą (w tym przypadku: poczta elektroniczna).

3. Wydawca samodzielnie i swobodnie podejmuje decyzję o nieprzyjęciu danego utworu oraz nie musi w jakikolwiek sposób uzasadniać podjętej przez siebie decyzji. Autorowi nie przysługują żadne środki odwołania od decyzji Wydawcy o nieprzyjęciu utworu.

Informacja, że to wydawca decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu oraz o tym, że jest to decyzja nieodwołalna.

4. Autor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzależnieniu przyjęcia utworu od wykonania przez Autora określonych przez Wydawcę zmian oświadczy Wydawcy, czy wykona zmiany w wyznaczonym przez Wydawcę terminie i zakresie.

Jeśli uzależnimy przyjęcie tekstu od dokonania w nim konkretnych poprawek (np. zmiana fabuły lub rozbudowanie albo skrócenie opowiadania), autor ma siedem dni na poinformowanie nas, czy takich poprawek dokona oraz określenie terminu (prosimy tylko o szacunkowy termin, nie będziemy przestrzegać tego co do dnia).

5. Wydawca winien dokonać oceny zmienionego stosownie do ust. 4 utworu w terminie 28 dni od jego dostarczenia i zawiadomić Autora o jego przyjęciu lub nieprzyjęciu. Powyższy termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dojdzie do wysłania przez Wydawcę listu elektronicznego. Niewysłanie zawiadomienia w powyższym terminie jest równoznaczne z przyjęciem utworu.

Po nadesłaniu poprawionego tekstu autor otrzyma odpowiedź w ciągu 4 tygodni. Jeśli w tym czasie nie nadejdzie informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu, uznaje się go za przyjęty do wydania.

6. Wydawca zastrzega sobie możliwość zakończenia współpracy z autorem na każdym etapie opracowania tekstu.

Punkt mówiący, że możemy zrezygnować z wydania w każdej chwili przed wydaniem antologii (w ekstremalnych sytuacjach, np. jeśli autor nie zgodzi się na wprowadzenie do tekstu żadnej poprawki, nawet językowej lub interpunkcyjnej).

7. Strony zgodnie ustalają, że przedmiotowa publikacja elektroniczna udostępniana będzie w formacie cyfrowym, w oparciu o licencję Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0 PL).

Informacja, na jakiej licencji udostępnione będą antologie. Tekst licencji można znaleźć tutaj.

8. Treść warunków umowy licencyjnej Creative Commons 4.0 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Informacja, że treść licencji zostanie dołączona do umowy (oczywiście prosimy nie drukować licencji).

§3

1. Niezwłocznie po przyjęciu oznaczonego utworu, bądź w sytuacji, o której mowa w §2 ust. 5 niniejszej Umowy, Wydawca przystąpi do wprowadzania niezbędnych uwag redakcyjnych oraz korektorskich, które zostaną następnie przedstawione Autorowi do akceptacji, bądź z propozycją modyfikacji w sytuacji konieczności wpłynięcia na integralność utworu.

Informacja o tym, że teksty zostaną poddane odpowiedniemu procesowi wydawniczemu, a wszystkie modyfikacje lub propozycje zostaną przedstawione autorowi do akceptacji (i tylko autor może decydować o ich przyjęciu).

2. Autor udziela Wydawcy nieodpłatnej licencji do korzystania i rozporządzania utworem w całości lub fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 12 miesięcy od dnia publikacji utworu, celem opublikowania oznaczonego Utworu w ramach publikacji elektronicznej.

Gotowe opowiadanie w antologii jest przez nas wykorzystywane przez 12 miesięcy od daty premiery antologii, po upływie tego czasu autor może publikować tekst w dowolnym innym medium (np. w innej antologii, w czasopiśmie czy na stronie internetowej).

3. Jeżeli w terminie 24 miesięcy od chwili przyjęcia oznaczonego Utworu Wydawca nie dokona jego publikacji przynajmniej w jednym serwisie internetowym w ramach publikacji elektronicznej, stosunek licencji wygasa.

Jeśli nie uda nam się wydać antologii w czasie 2 lat od daty przyjęcia tekstu, umowa na konkretny tekst wygasa, a autor może nim dowolnie dysponować. Nie jest to punkt bezwzględny, tj. jeśli autor zaakceptuje opóźnienie (które może wyniknąć z różnych przyczyn), tekst nadal będzie opracowywany.

§4

1. Wydawca zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autora, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa.

Zgodnie z prawem autorskim to autor decyduje, jak ma być podpisany tekst (na przykład pseudonimem), my zaś zobowiązujemy się do należytego oznaczania tekstu i poszanowania decyzji autora.

2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy Autor zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Zapis odnosi się do art. 60 ustawy o prawie autorskim i dotyczy poprawek związanych z naszym procesem wydawniczym i mówi, że wszystkie modyfikacje będą dokonywane według postanowień umownych. Innymi słowy: zobowiązujemy się wydać przede wszystkim przyjęty i opracowany tekst, a autor oznajmia, że tuż przed premierą (ale nie tylko) nie postanowi napisać go całkowicie na nowo.

3. Jeżeli utwory lub ich fragmenty zostaną włączone do utworu zbiorowego wydanego w ramach publikacji elektronicznych, to Wydawca zobowiązany jest do ujawnienia autorstwa utworu czy jego fragmentów wewnątrz takiego utworu zbiorowego. Wydawca nie jest jednak zobowiązany w takim przypadku do ujawniania autorstwa na okładce czy w ramach interfejsu.

Zobowiązanie do oznaczenia autora tekstu w antologii (tekst musi być podpisany), nie musimy jednak umieszczać autora tekstu na okładce antologii lub na stronie internetowej (ale, jak widać, to robimy).

4. Autor zachowuje wyłączne prawo do zezwalania na rozporządzanie utworami zależnymi.

Jeśli na podstawie wydanego tekstu miałby powstać np. komiks albo film, Fantazmaty jako wydawca nie mają do takich dzieł żadnych praw ani zobowiązań. Wszystko pozostaje w gestii autora.

5. Autor niezwłocznie poinformuje Wydawcę o wszelkich wątpliwościach dotyczących prawidłowości respektowania praw osobistych Autora.

Autor jest zobowiązany powiadomić nas o każdej wątpliwości dotyczącej przestrzegania umowy i prawa autorskiego (np. gdyby zauważył, że opowiadanie nie zostało podpisane w antologii).

§5

Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest dotknięte nieważnością, pozostałe postanowienia umowy będą uważane przez Strony za ważne i w pełni wiążące.

Umowa nie jest automatycznie zrywana, gdyby jakiś jej punkt okazał się nieważny (np. wspomniany wcześniej termin wydania od daty przyjęcia).

§6

W sprawach nieuregulowanych nin. umową mają zastosowanie przepisy Prawa autorskiego oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wszystkie kwestie, które nie znalazły się w umowie, są określane przez prawo autorskie lub kodeks cywilny.

§7

Strony zobowiązują się niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich powstałych sporach. Strony oświadczają, że w razie zaistnienia sporu w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania sporu.

Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy lub na jej tle poddane i w razie niemożliwości odnalezienia polubownego rozwiązania zostaną oddane pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Wydawcy.

Zarówno my, jak i autor zobowiązujemy się do wzajemnego informowania, jeśli jakiegoś ustalenia z umowy okażą się nieważne lub nieprzestrzegane. W takiej sytuacji oczywiście próbujemy rozwiązać problem bez użycia środków prawnych, np. sądu. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, sprawa będzie rozpatrywana w sądzie właściwym dla siedziby wydawcy (Kraków).

§7

Strony zobowiązują się niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich powstałych sporach. Strony oświadczają, że w razie zaistnienia sporu w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania sporu.

Zarówno my, jak i autor zobowiązujemy się do wzajemnego informowania, jeśli jakiegoś ustalenia z umowy okażą się nieważne lub nieprzestrzegane. W takiej sytuacji oczywiście próbujemy rozwiązać problem bez użycia środków prawnych, np. sądu.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Autor otrzymuje swój egzemplarz umowy, podobnie jak wydawca.