Konkurs literacki Technofobie (zakończony)

Czwarty konkurs Fantazmatów

Słowem wstępu

Fantazmaty mają jedną niezaprzeczalną zaletę nad tradycyjnymi wydawnictwami: nie musimy interesować się rachunkiem ekonomicznym naszych przedsięwzięć. Oznacza to, że mamy pełną dowolność w wybieraniu motywów przewodnich i haseł w naszych konkursach i antologiach.

Tym razem postanowiliśmy połączyć dwa (a nawet trzy) dość niszowe gatunki w polskiej fantastyce. Stawiamy poprzeczkę bardzo wysoko, bo wyzwaniem będzie nie tylko stworzenie świetnej historii, ale też… odrobina researchu.

Zapraszamy do Technofobii, czyli konkursu, w którym pragniemy zebrać miks science fiction z grozą i/lub horrorem!

Motyw przewodni

Interpretację hasła konkursu – Technofobie – ponownie pozostawiamy wam. Jednak nie może być ona dowolnie szeroka. Oczywiście nie należy rozumieć naszego hasła jako obawy przed muzyką techno (niezależnie od upodobań muzycznych ;)). Nie chcielibyśmy też, żebyście koncentrowali się wyłącznie na dystopiach, a więc dosłownej interpretacji (nie jest to zabronione, jeśli zadbacie o odpowiednie tło). Jakich tekstów oczekujemy? Sprawdźcie zakładkę poniżej!

PS. Pamiętajcie, że bardziej zależy nam na science niż na fiction.

O co chodzi z motywem naukowym?

Jak wspomniano wyżej, zależy nam, by pierwiastek naukowy w tekstach był faktycznie obecny. Prosimy tym samym o poważne przyłożenie się do “części technologicznej” – nie będziemy przychylnie patrzeć na opowiadania, które zostaną oparte o założenie “bo to fajnie wygląda, więc pewnie jest możliwe”. Współczesna nauka dostarcza dosłownie tony materiałów, które można wykorzystać w różny sposób. Sugerujemy zajrzeć do źródeł, zapytać Google, a nawet znajomych, którzy zajmują się np. naukami ścisłymi.

PS. W miarę możliwości sugerujemy zadbanie o nieco większą oryginalność niż wariacje Matrixa czy łamanie zabezpieczeń w wirtualnej rzeczywistości.

Pomoce naukowe

Poniżej prezentujemy listę serwisów, gdzie można szukać inspiracji (postaraliśmy się je zweryfikować). To tylko wskazówka, sugerujemy jednak, by dokładnie sprawdzić rzetelność informacji, z których korzystacie.

Pomocne serwisy

 • BBC
 • Nauka w Polsce
 • Jak będzie w kosmosie?
 • Puls Kosmosu
 • Interesting Engineering
 • Kwantowo
 • Kopalnia wiedzy
 • Science News
 • Żyjemy w przyszłości
 • Genetics in Life Science
 • Hacker News
 • Dziennik naukowy
 • Niebezpiecznik
 • Polska Antropologia Fizyczna
 • Hackaday
 • Patolodzy na klatce
 • SciFun
 • Uwaga Naukowy Bełkot
 • E-biotechnologia
 • Węglowy Szowinista

Warte uwagi dziedziny nauki

 •  biotechnologia
 • fizyka (eksperymentalna, geofizyka, biofizyka)
 • mechatronika
 • mechanika i budowa maszyn
 • genetyka
 • inżynieria tkankowa, biomateriały
 • inżynieria materiałowa
 • astronautyka
 • alternatywne źródła energii
 • neurobiologia
 • cybernetyka
 • matematyka
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • telekomunikacja

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Dawid Wiktorski, pomysłodawca i redaktor prowadzący projektu Fantazmaty.
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich.
 3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory wyłącznie wolne od wad prawnych, do których uczestnik posiada pełnię praw autorskich i majątkowych. Tekst nie może być wcześniej lub później (po zgłoszeniu do konkursu) publikowany (także we fragmentach) w jakiejkolwiek formie, włączając w to publikację w sieci, lub zgłoszony do innego konkursu.
 4. Decyzje osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu są niepodważalne i ostateczne.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Do konkursu można zgłaszać utwory beletrystyczne utrzymane w konwencji horroru i/lub grozy, która ściśle łączy się z tematem technologii i/lub alternatywnego rozwoju nauk ścisłych. W przypadku technologii rozumiemy wszystkie pomysły, które można zakwalifikować do grupy science fiction z naciskiem na naukową część pomysłu.
 2. Utwór może liczyć sobie maksymalnie 60 000 znaków ze spacjami. Objętość ta dotyczy samego tekstu – tytuł oraz informacje o technologii nie będą liczone.
 3. Autor może nadesłać tylko jeden utwór na konkurs. Dopuszczone jest nadesłanie pracy napisanej w duecie.
 4. Utwór musi być napisany z poszanowaniem zasad języka polskiego. Teksty rażąco złe pod kątem językowym, gramatycznym i stylistycznym nie będą oceniane.
 5. Dane uczestników konkursu są wyłącznie do wglądu organizatora i nie zostaną użyte do oznaczenia utworu na stronie. Utwory bez tych danych NIE będą przyjmowane.
 6. Utwór należy przesłać przy wykorzystaniu formularza dostępnego na niniejszej stronie, wypełniając wszystkie wymagane rubryki i pola.

3. Terminy

 1. Utwory będą przyjmowane w terminie od 17.04 do 14.07.2019 r. do godziny 23:59.
 2. Najdalej do 01.09.2019 r. z nadesłanych utworów redaktorzy Fantazmatów wyłonią najlepsze prace, które przesłane zostaną drogą mailową do oceny jurorom. Prace nie będą oceniane przez członków ekipy Fantazmatów, którzy zadeklarują wcześniejszy udział w konkursie.
 3. Finałowe utwory zostaną wybrane przez jurorów do dnia 01.12.2019 r.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 01.01.2020 r. na stronie Fantazmatów.
 5. Wszystkie powyższe terminy mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników konkursu drogą mailową o każdej zmianie wspomnianych wyżej terminów. Stosowna informacja zostanie także opublikowana na stronie projektu.

4. Ocena utworów

 1. Utwory będą oceniane w dwóch etapach. Pierwszy z nich będzie polegał na wyłonieniu najlepszych tekstów z nadesłanych, w celu zaprezentowaniach ich jurorom.
 2. W I etapie utwory będą oceniane przez redaktorów projektu. Każdy tekst może uzyskać maksymalnie 10 punktów w każdej z trzech kategorii: fabuła [45%], oryginalność [35%] oraz styl i język [20%]. Ostateczna ocena utworu to suma wszystkich składowych po przemnożeniu ich przez wagi podane w nawiasach. W przypadku gdy tekst zostanie uznany za nie poruszający motywu przewodniego konkursu, zostanie przyznane mu 0 punktów.
 3. Teksty, które uzyskają w I etapie mniej niż 6,5/10 punktów, zostaną odrzucone, a ich autorzy poinformowani o tym fakcie w ciągu kilku dni od wystawienia oceny.
 4. Prace w I etapie będą oceniane na bieżąco, w miarę ich nadsyłania.
 5. W II etapie konkursu utwory zostaną ocenione przez jurorów. Każdy tekst może uzyskać maksymalnie 10 punktów w każdej z trzech kategorii: fabuła [40%], oryginalność [40%] oraz styl i język [20%].
 6. Każdy z jurorów może przyznać dodatkowy punkt do końcowej oceny za szczególne walory utworu. Liczba dodatkowych punktów jest nielimitowana.
 7. Decyzje jurorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 8. Wszystkie teksty przedstawione jurorom i redaktorom zostaną zanonimizowane, tj. pozbawione danych pozwalających na identyfikację autora.

5. Wytyczne dla przesyłanych utworów

 1. Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie utwory przesłane w plikach DOC oraz RTF (nie będzie możliwe wysłanie innego formatu przez formularz). Jeśli z jakiegoś powodu dotrzymanie tych warunków jest niemożliwe, prosimy o kontakt.
 2. Font: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15 lub 1,5.
 3. Plik należy nazwać według wzoru: Nazwisko Imię Tytuł Utworu (np. Sienkiewicz Henryk W pustyni i w puszczy).
 4. Tekst należy wyjustować oraz ustawić w nim wcięcia akapitowe (1,25 cm).
 5. Tytuł należy ustawić jako formatowanie Nagłówek 1 i pokolorować na żółto (zabezpieczenie przed konkursowiczami ignorującymi regulamin ;)).

6. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest opublikowanie zwycięskich prac w e-antologii Technofobie, której premierę przewidujemy na połowę roku 2020.
 2. Przewidziane jest łącznie do pięciu zwycięskich miejsc.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia mniejszej lub większej liczby zwycięzców w zależności od poziomu nadesłanych prac.

7. Postanowienia końcowe

 1. Jurorzy i redaktorzy nie będą mieli obowiązku opiniować wszystkich tekstów, ich oceny nie zostaną też udostępnione czytelnikom, jeśli nie wyrażą oni takiej zgody.
 2. Przesłanie utworu na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
 3. Przesłanie utworu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez organizatora na potrzeby konkursu.
 4. Kwestie sporne lub nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora.
 5. W szczególnych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia w konkursie żadnej zwycięskiej pracy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że każda taka zmiana zostanie wyraźnie zaznaczona na stronie, a uczestnicy, którzy przesłali już opowiadanie, zostaną o niej powiadomieni.
 7. Wycofanie tekstu z konkursu jest możliwe w każdej chwili jego trwania.

Jury konkursu:

 • Wojciech Gunia
 • Marcin Knyszyński
 • Paweł Mateja
 • Agnieszka Michałowska
 • Anna Wybraniec
 • Dawid Wiktorski