Konkurs literacki Fantazmaty (zakończony)

Pierwsze literackie zmagania w ramach projektu

Przy rozpoczęciu prac nad Fantazmatami postanowiliśmy przy okazji stworzyć możliwość – szczególnie dla przyszłych debiutantów – dołączenia swojej twórczości do antologii i znalezienia się pośród twórców z mniejszym lub większym dorobkiem. Nie narzucamy żadnej konkretnej tematyki i konwencji – ogranicza was jedynie wyobraźnia i fakt, że tekst musi być (koniecznie!) fantastyczny. Zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

1. Warunki udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział teksty o tematyce fantastycznej, których długość nie przekracza 40 000 znaków ze spacjami.
 2. Teksty przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane (także fragmentami) oraz muszą stanowić oryginalne dzieło autora (tak zwane “fanfiki” nie mogą brać udziału w konkursie).
 3. Jeden autor może przesłać co najwyżej jeden tekst, dopuszczona jest możliwość pisania w duecie.
 4. Nie ma możliwości zamiany tekstu biorącego udział w konkursie, przesłane i przyjęte opowiadanie oficjalnie bierze udział w zmaganiach.
 5. Tekst musi zostać napisany przynajmniej poprawną polszczyzną. Teksty napisane w sposób rażąco pogwałcający zasady języka polskiego, nie będą oceniane przez jurorów.
 6. Autorzy zobowiązani są do sformatowania tekstu według wskazówek zamieszczonych niżej na stronie.
 7. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych, może w nim brać każda osoba, niezależnie od wcześniejszego dorobku autorskiego.

2. Przebieg konkursu:

 1. Opowiadania będą przyjmowane w dniach 5 czerwca – 1 października 2017 roku. Jednocześnie będą one badane pod kątem spełnienia wymagań konkursowych, a informację o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu autorzy otrzymają mailowo.
 2. W dniach 2 października – 31 grudnia 2017 roku jurorzy ocenią nadesłane. Tożsamość autorów opowiadań zostanie utajniona.
 3. Wyniki zostaną opracowane w dniach 1 stycznia – 7 stycznia 2018 roku. W tym czasie zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo.
 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://fantazmaty.pl najdalej 21 stycznia 2018 roku.
 5. Do 31 stycznia 2018 roku będziemy przyjmować od autorów zgody na publikację.

3. System oceniania nadesłanych prac:

 1. Na ostateczną ocenę tekstu wpływ będą miały trzy kryteria: fabuła [50%], pomysł [25%], styl [25%]. Oceny, po pomnożeniu przez wagi podane w nawiasach, zostaną zsumowane.
 2. Teksty oceniane będą według wyżej wspomnianych kryteriów, za każdy z trzech elementów juror może przyznać od 0 do 10 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia od jednego jurora to 10 (po uwzględnieniu wag podanych w nawiasach).
 3. Każdy z jurorów może jednorazowo przyznać autorowi 0,5 punktu za szczególne walory tekstu.
 4. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 5. Do publikacji w antologii zostanie zaproszonych do 5 autorów ze zdobytą najwyższą liczbą punktów, przy jednoczesnym spełnieniu punktu 4.3.

4. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie sytuacje sporne i wątpliwości w związku z przebiegiem konkursu rozstrzygane będą przez redaktora prowadzącego.
 2. Nadesłanie tekstu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 3. Za kryterium dopuszczenia do publikacji uznawane jest zdobycie co najmniej 33 punktów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnej modyfikacji regulaminu w czasie trwania konkursu.
 5. Autorzy zachowają pełnię praw majątkowych do swoich tekstów.
 6. Nagrodą jest opublikowanie tekstu w powstającej antologii. Teksty zwycięskie przejdą pełen cykl wydawniczy.

Teksty zostały wyłonione przez:

 • Małgorzata Gwara
 • Beata Mróz
 • Michał Stonawski
 • Ewa Iwaniec
 • Szymon Góraj

Miejsca nagrodzone publikacją w Fantazmaty. Tom I

Miejsce 1:

Drakodoncja stosowana, Kamila Dankowska, 41/50 pkt.

Miejsce 2:

Na obraz i podobieństwo, Krzysztof Rewiuk, 38,75/50 pkt.

Miejsce 3:

Wieczne życie, Tomasz Przyłucki 37,5/50 pkt.

Następna stacja: Katastrofa, Piotr Gruchalski 37,5/50 pkt.

Miejsce 5:

Na podobieństwo, Alicja Janusz, 36,25/50 pkt.

Miejsca nagrodzone publikacją w Fantazmaty. Tom II

Miejsce 6:

Topiel, Natalia Wójcik, 36/50 pkt.

Miejsce 7:

Lot motyla, Magdalena Świerczek, 35/50 pkt.

Miejsce 8:

Baśń o Łowcy, Marcin Moń, 34,75/50 pkt.

Rękojeść z masy perłowej, Maciej Musialik, 34,75/50 pkt.

Miejsce 10:

Spotkamy się we śnie, Krzysztof Adamski, 34,5/50 pkt.

Jam jest, Michał Sobociński, 34,5/50 pkt.