Umieranie to parszywa robota

Kilka słów

Kilka miesięcy temu zakończyliśmy przyjmowanie prac do naszego pierwszego konkursu, a ogłoszenie wyników (przynajmniej w chwili, w której piszę te słowa) tuż przed nami. Czego możemy się spodziewać? Trudno mi powiedzieć, prace były niezwykle zróżnicowane.

Jednak jeszcze bardziej ciekawy jestem tego, co przyniesie nasz drugi konkurs, czyli Umieranie to parszywa robota. Przez najbliższy rok te słowa będą także spędzać sen z powiek autorom, którzy zgodzili się na podjęcie rękawicy i napisanie tekstu do przyszłorocznego projektu. W istocie, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że temat jest dość hermetyczny i narzuca konkretną interpretację. Jednak czy umieranie koniecznie musi wiązać się z cielesnością? Czy w ogóle musi dotyczyć nas, ludzi? Chociaż na ten temat moglibyśmy zapewne dyskutować bardzo długo, a i tak zapewne nie doszlibyśmy do zadowalających wniosków, to dziś odpowiadam krótko: nie, nie musi. Potraktujcie to jako wskazówkę.

Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie zechciał podpowiedzieć czegoś więcej. Przede wszystkim uczulam, by nie odkładać pisania na ostatni moment lub nie wysyłać tekstu za szybko: miałem okazję być jurorem, dwukrotnie sekretarzem konkursu, obecnie także organizować już drugie literackie zmagania. Co łączyło wszystkie te przedsięwzięcia? Z pewnością pośpiech po stronie uczestników – fabularne dziury i niekoniecznie przemyślane rozwiązania kończyły się w praktycznie każdym przypadku dosłowną masakrą ostatecznej oceny. Dane zresztą są bezlitosne – średnia ocen tekstów przysyłanych tuż po rozpoczęciu każdego konkursu jest wyraźnie niższa niż w przypadku tekstów, które napływają w późniejszym terminie. Oczywiście jeśli rozpoczniecie pisanie na dwa dni przed terminem, to efekt też będzie raczej marny. 🙂

Regulamin znajdziecie w zakładce obok – jest trochę bardziej rozbudowany i przemyślany niż poprzednim razem, sugeruję zatem zapoznać się z nim dokładnie. Wprowadziliśmy też drobne ułatwienie w postaci formularza, dzięki któremu możecie wysłać do nas swoje opowiadanie z poziomu strony Fantazmatów. Przede wszystkim najważniejszą zmianą w tym roku jest dwustopniowy system oceniania prac oraz podział miejsc na dwie kategorie. Po prostu chcieliśmy trochę pomóc debiutantom.

 

Dawid „Fenrir” Wiktorski

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest Dawid Wiktorski, pomysłodawca i redaktor prowadzący projektu Fantazmaty.

1.2 Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich.

1.3 Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory wyłącznie wolne od wad prawnych, do których uczestnik posiada pełnię praw autorskich i majątkowych. Tekst nie może być wcześniej publikowany (także we fragmentach) w jakiejkolwiek formie, włączając to publikację w sieci, lub zgłoszony do innego konkursu.

1.4 Decyzje osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu są niepodważalne i ostateczne.

2. Warunki uczestnictwa

2.1 Do konkursu można zgłaszać utwory beletrystyczne powiązane z szeroko rozumianą fantastyką, których motywem przewodnim będzie hasło „Umieranie to parszywa robota”.

2.2 Utwór może liczyć sobie maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami. Objętość ta dotyczy samego tekstu – nagłówki, stopki, tytuł oraz dane kontaktowe nie będą liczone.

2.3 Autor może nadesłać tylko jeden utwór na konkurs. Dopuszczone jest nadesłanie pracy napisanej w duecie.

2.4 Utwór musi być napisany z poszanowaniem zasad języka polskiego. Teksty rażąco złe pod kątem językowym, gramatycznym i stylistycznym nie będą oceniane.

2.5. Plik z utworem musi zawierać: imię i nazwisko autora (NIE pseudonim), adres email, opcjonalnie także numer telefonu. Dane będą wyłącznie do wglądu organizatora i sekretarza konkursu. Utwory bez tych danych NIE będą przyjmowane.

2.6 Utwór należy przesłać na adres konkurs@fantazmaty.pl lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie, wypełniając wszystkie rubryki i pola.

3. Terminy

3.1 Utwory będą przyjmowane w terminie od 01.01 do 30.04.2018 r. do godziny 23:59.

3.2. Najdalej do 31.07.2018 r. z nadesłanych utworów redaktorzy wyłonią najlepsze prace, które przesłane zostaną drogą mailową do oceny jurorom.

3.3. Finałowe utwory zostaną wybrane przez jurorów do dnia 31.10.2018 r. 

3.4 Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 10.11.2018 r. na stronie Fantazmatów.

3.5 Wszystkie powyższe terminy mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników konkursu drogą mailową o każdej zmianie wspomnianych wyżej terminów. Stosowna informacja zostanie także opublikowana na stronie projektu.

4. Ocena utworów

4.1 Każdy utwór może uzyskać maksymalnie 10 punktów w każdej z trzech kategorii: fabuła [50%], oryginalność [20%], styl oraz język [30%]. Ostateczna ocena utworu to suma wszystkich składowych po przemnożeniu ich przez wagi podane w nawiasach.

4.2 W I etapie konkursu utwory zostaną ocenione przez osoby zaangażowane w prace nad Fantazmatami.

4.3 W II etapie konkursu utwory zostaną ocenione przez zaproszone grono jurorów. Skład jury zostanie podany w późniejszym terminie.

4.4 Każdy z jurorów może przyznać dodatkowy punkt do końcowej oceny za szczególne walory utworu.

4.5 Decyzje jurorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

4.6 Teksty oceniane będą w dwóch kategoriach: debiutanci oraz zawodowcy.

4.7 Jako zawodowca rozumie się osobę, która posiada tekst wydany z numerem ISBN lub ISSN, zaliczając do tego także udział w antologiach lub zbiorach opowiadań. W przypadku wydania utworu w terminie późniejszym od nadesłania zgłoszenia, autor zgłoszonego utworu do konkursu jest traktowany jako debiutant. 

5. Wytyczne dla przesyłanych utworów

5.1 Na konkurs przyjmowane będą wyłącznie utwory przesłane w plikach DOC oraz RTF.

5.2 Na początku każdego pliku należy umieścić imię i nazwisko autora lub autorów oraz dane kontaktowe (obowiązkowy adres email, opcjonalnie numer telefonu). Dane te należy umieścić bezpośrednio w dokumencie, nie w nagłówku lub stopce.

5.3 Font: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15 lub 1,5.

5.4 Plik należy nazwać według wzoru: Nazwisko Imię Tytuł Utworu.

5.5 Tekst należy wyjustować oraz ustawić w nim wcięcia akapitowe.

5.6 W mailu należy koniecznie zaznaczyć, czy autor posiada już wydane teksty fantastyczne posiadające ISBN lub ISSN (jeśli tak, to jakie). W przypadku wątpliwości prosimy o zaznaczenie tego w mailu ze zgłaszanym tekstem, każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

6. Nagrody

6.1 Nagrodą w konkursie jest opublikowanie zwycięskich prac w e-antologii „Umieranie to parszywa robota”.

6.2 Przewidziane jest łącznie do sześciu zwycięskich miejsc (3 dla debiutantów oraz 3 dla zawodowców).

6.3 Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia mniejszej lub większej liczby zwycięzców.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Uczestnikom konkursu nie zostaną udostępnione recenzje ocenionych utworów.

7.2 Przesłanie utworu na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

7.3. Przesłanie utworu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez organizatora na potrzeby konkursu.

7.4 Kwestie sporne lub nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora.

7.5 W szczególnych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia w konkursie żadnej zwycięskiej pracy.

Ściągawka

Poniżej przedstawiamy wyciąg najważniejszych informacji. Prosimy jednak o wcześniejsze zapoznanie się z całym regulaminem.

Adresy mailowe:

kontakt@fantazmaty.pl lub zakładka Kontakt na górze strony w przypadku pytań lub wątpliwości.

konkurs@fantazmaty.pl dla zgłaszanych prac (w tym przypadku obowiązkowe zaznaczenie w treści wiadomości o zgłoszeniu pracy do kategorii „Debiutant” lub” Zawodowiec”, w przypadku formularza wystarczy wybranie opcji z menu)

Warunki uczestnictwa:

  • Tekst wcześniej niepublikowany, także fragmentami (oczywiście nie będziemy robić problemów, jeśli będą to naprawdę pojedyncze wyrywki),
  • Maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami utworu,
  • Maksymalnie jeden zgłoszony tekst,
  • Przysłanie tekstu do 30.04.2018 r., do godziny 23:59.

Plik:

  • Times New Roman 12,
  • Interlinia 1,15 lub 1,5, justowanie tekstu, wcięcia akapitowe,
  • Format: DOC lub RTF (NIE DOCX!),
  • Dane autora/autorów oraz adres email na początku pliku,
  • Plik nazwany wg wzoru Nazwisko Imię Tytuł utworu.
Wyślij pracę

Informuję, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, a przesyłany przeze mnie utwór jest w pełni moją własnością oraz spełnia wymagania konkursu.

Poprawne wysłanie pliku zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

Czas płynie!

Zostało

na przysłanie opowiadań.